Gradaim Speisialta 2022

FOIRMEACHA IONTRÁLA DÁMHACHÁIN SPEISIALTA 2022

Eagraítear ár nGradamí Speisialta urraithe i gcomhthreo leis an bpríomhchomórtas agus tá sé mar aidhm acu luaíocht a thabhairt do thionscnaimh atá dírithe ar do phobal a fheabhsú. Tá iontráil oscailte do gach coiste Bailte Slachtmhara áil sna Dámhachtainí Speisialta agus ní bheidh tionchar ag neamhiontráil ar fheidhmíocht sa phríomhchomórtas.

Tá an-áthas orainn roinnt gradam nua a fhógairt do 2021. Tabhair cuairt ar www.BailteSlachtmhara.ie chun nuashonrú a fháil ar na gradaim speisialta seo. Má bhíonn aon deacrachtaí agat rochtain a fháil ar aon cheann de na foirmeacha iarratais ar dhámhachtainí speisialta, déan teagmháil le do thoil le haonad Bailte Slachtmhara chun cúnamh a fháil. www.BailteSlachtmhara.ie

01 773 6938 no 01 773 6912.

Is deonach amháin atá iontráil sna Dámhachtainí Speisialta agus ní chuirfidh neamhiontráil isteach ar fheidhmíocht an phríomhchomórtas.

Seol do chuid foirmeacha iarratais comhlánaithe ar fad chuig  chuig an seoladh a thugann an t-urraitheoir.


Uimh. 1

Gradam Chaomhnú Ialtóg Éireann

Duaischiste €1,000

Urraithe ag Caomhnú Ialtóg Éireann

Is é is cuspóir leis an ngradam seo urraíocht a thabhairt do mhúrphictiúr poiblí nó saothar ealaíne sráide trína gcuireann an pobal feasacht chun cinn ar an luach eacnamaíochta agus éiceolaíochta a bhaineann leis an ialtóg.  Is iontach iad na hialtóga!  téama an mhaisiúcháin. Is ionann an gradam agus coimisiún ealaíne ar fiú €1,000 é i dtreo an tionscadail.

Chun iarratas a dhéanamh, beidh ar an gcoiste Bailte Slachtmhara cur síos gearr a chur ar aghaidh ar an íomhá (c. 300 focal) mar aon leis an áit a bhfuil sé beartaithe an íomhá a chur, toisí na híomhá, agus sceitse nó líníocht gharbh den íomhá.  Is féidir grianghraif a chur ar aghaidh chun tacú le d’iarratas. Ba cheart iontrálacha a chur ar aghaidh ag úsáid fhoirm iarratais Chaomhnú Ialtóg Éireann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.batconservationireland.org

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Bat Conservation Ireland Entry Form (Word)


Uimh. 2

Gradam Thionscadal na gCrann

Duaischiste €1,000

Urraithe ag Comhairle Crann na Éireann

Tugann Gradam Thionscnamh na gCrann aitheantas don tionchar ollmhór a bhíonn ag crainn atá sa suíomh ceart i mbaile nó sráidbhaile agus an tábhacht atá leis an gcrann ceart a bheith san áit cheart. Tá sé tábhachtach go smaoineofaí go cúramach, ní hamháin ar an gcur, ach freisin ar bhainistiú na gcrann le linn a saolré. Bronntar an gradam ar an gCoiste Bailte Slachtmhara a léireoidh na caighdeáin is airde i dtaobh shuíomh na gcrann agus cothabháil crann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.treecouncil.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Tree Project Award Entry Form Irish (Word)
2022 Tree Project Award Entry Form Irish (PDF)


Uimh. 3

An Gradam Gníomhaithe ar son na hAeráide

Duaischiste: €6,000

Urraithe ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Is é an sprioc fhoriomlán atá leis an nGradam Gníomhaithe ar son na hAeráide, urraithe ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, aitheantas a thabhairt don méid atá pobail áitiúla a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide. Is é is cuspóir leis an ngradam seo feasacht a ardú ar ghníomhú ar son na haeráide, pobail áitiúla a chumasú le hathrú a dhéanamh ag leibhéal áitiúil agus athrú iompair a chur chun cinn sa phobal níos leithne.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar Climateawards@decc.gov.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Climate Action Entry Form (Word)


Uimh. 4

An Gradam Cáilíochta Aeir

Duaischiste €3,000

Urraithe ag an Roinn Comhshaoil Aeráide agus Cumarsáide

Tugann an Gradam Cáilíochta Aeir aitheantas don mhéid a dhéanann grúpaí Bailte Slachtmhara chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cáilíochta aeir a bhaineann lena n-áit féin. Is é is cuspóir leis an ngradam seo béim a leagan ar an gcaoi a bhfuilimid ar fad ábalta gníomh a ghlacadh chun feabhas a chur ar cháilíocht aeir inár gceantar féin, ar mhaithe le cách.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar airquality@decc.gov.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Air Quality Award Entry Form (Word)
2022 Air Quality Award Entry Form (PDF)


Uimh. 5

Gradam na gCuspóirí maidir le Forbairt Inbhuanaithe 

Duaischiste €6,000

Urraithe ag an Roinn Comhshaoil Aeráide agus Cumarsáide

Is ionann Cuspóirí maidir le Forbairt Inmharthanach (SDGanna) agus sraith spriocanna a dteastóidh gníomh ina leith, ní hamháin ón Rialtas ach ó dhaoine aonair ar fud na sochaí. Is é is cuspóir leis an ngradam seo ardán a thabhairt do thionscadail agus tionscnaimh a ghlac go fonnmhar leis na SDGanna, agus aitheantas a thabhairt don ról ríthábhachtach atá ag pobail áitiúla chun na SDGanna a bhaint amach faoin mbliain 2030.

Tá tuilleadh eolas le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig SDGs@decc.gov.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 SDG Award Entry Form English (PDF)
2022 SDG Award Entry Form English (Word)


Uimh. 6

Gradam Feasachta maidir le Bruscar Agent Brite

Duaischiste €7,000

Urraithe ag PEL Waste Reduction Equipment

Tá ríméad ar PEL i mbliana leanúint d’urraíocht a dhéanamh ar an nGradam Feasachta maidir le Bruscar Agent Brite le Comórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Déanfaidh PEL urraíocht ar dhá BriteBins™ a bhronnadh ar ghrúpa Bailte Slachtmhara amháin. Bronnfaidh PEL Smart Solar Compacting BriteBin™ amháin agus PEL IoT BriteBin™ amháin ar an ngrúpa Bailte Slachtmhara a thabharfaidh an gradam leis. Beidh teicneolaíocht BriteBin™ comhtháite suiteáilte sna boscaí bruscair chun monatóireacht a dhéanamh ar leibhéal líonta na mboscaí bruscair i bhfíor-am.

Aighneacht scríofa a bheidh san iarratas (500 max) ina ndéanfar cur síos ar do chur chuige Bailte Slachtmhara maidir le bainistiú bruscair agus an t-údar a gceapann tú go mbainfeadh do phobal leas as an nGradam Speisialta ‘Feasacht maidir le Bruscar Agent Brite’  Is féidir iarratais a sheoladh go díreach chuig lauren@pelmfg.com


Uimh. 7

Gradam do Dhaoine Óga i mBailte Slachtmhara

Duaischiste €5,000

Urraithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Is ar an aoisghrúpa idir 16 agus 24 atá Gradam na nDaoine Óga dírithe, na daoine óga atá rannpháirteach i dtionscnaimh agus tionscadail ina ngrúpaí Bailte Slachtmhara i rith na bliana. Níl scoileanna ábalta cur isteach air. Ba chóir iontrálacha a sheoladh ar aghaidh ag baint úsáid as an bhfoirm iontrála Gradam na nDaoine Óga.

Is féidir grianghraif a úsáid chun tacú le bhur n-iarratas. Ba cheart d’iarratasóirí ar Ghradam na nDaoine Óga mar a chinntíonn grúpaí Bailte Slachtmhara go mbíonn baint ghníomhach ag daoine óga san aoisghrúpa 16 go 24 chun cur ar bhonn leanúnach le gníomhaíochtaí Bailte Slachtmhara áitiúla a léiriú, lena n-áirítear ballraíocht, nó rannpháirtíocht dhíreach sna Grúpaí.

Tá tuilleadh eolas le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig www.BailteSlachtmhara.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Young Persons Award Entry Form (Word)


Uimh. 8

Dúshlán Baile an RIAI

Duaischiste €5,000

Is féidir le Baile Beag (1,001 – 5,000) agus Baile Mór (5,001 – 15,000) amháin iarratas a dhéanamh ar an ngradam

Urraithe ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Tá Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) ag cur seirbhísí Ailtire Cláraithe ar fáil chun obair a dhéanamh le Coiste Bailte Slachtmhara áitiúil réiteach uirbeach dearthaí físí a chur le chéile ar fhadhb i do bhaile. Is ionann an duais agus coimisiún ailtireachta.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.riai.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 RIAI Town Challenge Award Entry Form (Word)


Uimh. 9

Gradam um Aghaidheanna Siopaí an RIAI

Duaischiste €2,000

Is féidir le catagóirí Sráidbhailte, Bailte Beaga agus Bailte Móra iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas seo.

Urraithe ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Is Gradam Speisialta é an Gradam um Aghaidheanna Siopaí an RIAI atá leagtha amach chun feasacht a ardú ar aghaidheanna siopaí maithe i mbailte agus i sráidbhailte na hÉireann agus iad a chur chun cinn. Tá sé i gceist le Gradam Comhoibrithe um Aghaidheanna Siopaí an RIAI tacú le Coiste Bailte Slachtmhara ar mhaith leis treoirlínte a chur ar fáil maidir le haghaidheanna siopaí a dhearadh i gcomhthéacs staire le cuidiú ó Ailtire Cláraithe.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.riai.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 RIAI Shopfront Award Entry Form (Word)


Uimh. 10

Gradam Fhuinneoga Maithe an RIAI

Duaischiste €500

Is féidir le catagóirí Sráidbhailte, Bailte Beaga agus Bailte Móra iarratas a dhéanamh ar an ngradam seo.

Urraithe ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Is gradam speisialta nua é Gradam Fhuinneoga Maithe an RIAI atá urraithe ag an RIAI chun cóiriú cuí na bhfuinneog i mbailte agus i sráidbhailte na hÉireann a chur chun cinn. Tá idir sheanfhoirgnimh stairiúla agus fhoirgnimh nua-aimseartha i mbailte agus sráidbhailte na hÉireann. Ó thaobh na hoiriúnachta de is ionann seanfhuinneoga atá coinnithe go maith agus fuinneoga nua-aimseartha atá deartha go maith.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.riai.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 RIAI Good Windows Award Entry Form (Word)


Uimh. 11

An Gradam Uiscí agus Pobail

Duaischiste €7,000

Urraithe ag Iascach Intíre Éireann, Uiscebhealaí Éireann agus ag Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil

Tá an gradam seo oscailte d’aon ghrúpa pobail a léirigh meas ar a dtimpeallacht uisce agus dá n-oidhreacht uisce trí shampla a léiriú de thionscnaimh ar tugadh fúthu le linn 2021 (áirítear ar shamplaí: tacaíocht do bhithéagsúlacht agus oidhreacht uisce; eolaíocht saoránach; slatiascaireacht a chur chun cinn; imeachtaí agus tionscnaimh chun feasacht a ardú; dobharlaigh a ghlanadh; saoráidí a chur ar fáil nó a uasghrádú, etc.).

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.watersandcommunities.ie

Waters and Communities Award – TidyTowns Competition 2022 | Online Consultation Portal of the Waters and Communities Office


Uimh. 12

Gradam Ná Fág Aon Ní i do Dhiaidh na mBailte Slachtmhara

Duaischiste €1,000

Urraithe ag Leave No Trace Ireland

Tá an “Gradam Ná Fág Aon Ní do Dhiaidh” ag tabhairt aitheantais don tsáriarracht a dhéanann grúpaí pobail chun an timpeallacht nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú agus iompar freagrach faoin aer a chur chun cinn. Trí aitheantas a thabhairt do na pobail seo, féachann Leave No Trace Ireland le pobail eile a spreagadh bearta dochreidte a ghlacadh chun iompar freagrach faoin aer a chosaint agus a chur chun cinn. Déan iarratas inniu agus inis dúinn an méid atá bainte amach ag do ghrúpa.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.leavenotraceireland.org

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Leave No Trace Entry Form (Word)


Uimh. 13

An Gradam Oidhreachta

Duaischiste €1,000

Urraithe ag an gComhairle Oidhreachta

Féachtar leis an nGradam Oidhreachta, atá urraithe ag an gComhairle Oidhreachta, feasacht a ardú ar an tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht áitiúil agus mar atá an oidhreacht sin ábalta cur le comhuintearais agus mórtas áite.

Foirgnimh, séadchomharthaí agus ábhar músaeim atá i gceist le hoidhreacht chomh maith le tírdhreacha, fiadhúlra agus coillearnacha dúchasacha, muirdhreacha, geolaíocht, garraithe agus páirceanna oidhreachta, uiscebhealaí intíre, béaloideas agus ceirdeanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil seol ríomhphost chuig vkelly@heritagecouncil.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Heritage Award Entry Form Irish (Word)
2022 Heritage Award Entry Form Irish (PDF)


Uimh. 14

An Plean Pailneora Uile Éireann – Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil

Duaischiste €10,000

Urraithe ag Oifigí Oidhreachta agus Oifigí Bithéagsúlachta na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Sonraí Bithéagsúlachta.

Féachann Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil le grúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh chun gníomhartha atá báúil do phailniú a chur i bhfeidhm ar fud bailte agus sráidbhailte mar chuid den chomórtas Bailte Slachtmhara. Tá beacha fiáine na hÉireann, ríthábhachtach do phailniú ár bplandaí, ár gcrann agus ár nglasraí ach tá na beacha ag dul i léig – an chúis atá leis sin ná go bhfuil laghdú tubaisteach déanta ar na limistéir ar féidir le beacha a nead a dhéanamh agus ar an mbia a chuirtear ar fáil dóibh faoin tír. Is é aidhm an ghradaim ná athrú a chur air sin trí ghrúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh bearta simplí atá báúil do phailneoirí a ghlacadh ina gceantair áitiúla féin. Tacaíonn Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil leis an bPlean Pailneora Uile Éireann ag a bhfuil urraíocht ó Oifigí Oidhreachta & Oifigí Bithéagsúlachta na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.pollinators.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 Local Authority Pollinator Award Entry Form Irish (Word)
2022 Local Authority Pollinator Award Entry Form Irish (PDF)


Uimh. 15

Gradam Eacnamaíochta Ciorlán EPA

Duaischiste €2,000

Urraithe le The Environmental Protection Agency

Tá Gradam Geilleagar Ciorclach an EPA chun aitheantas a thabhairt do phobail a rinne gníomhaíochtaí a thacaíonn le geilleagar ciorclach. I ngeilleagar ciorclach cuirtear cosc ar dhramhaíl agus déantar táirgí a athúsáid nó a dheisiú lena n-athúsáid. Trí dhramhaíl a chosc agus tacú leis an ngeilleagar ciorclach is féidir linn an leas is fearr a bhaint as ár n-acmhainní agus an comhshaol a chosaint. Tá aon tionscnaimh chun úsáid nó tomhaltas acmhainní (ábhair, táirgí, uisce, fuinneamh) a laghdú, acmhainní / táirgí a roinnt, athúsáid, deisiú nó ath-mhonarú san áireamh; cibé acu ag an bpobal, teaghlaigh, gnólachtaí, scoileanna, le d’údarás áitiúil, nó eagraíochtaí eile. Féadfaidh obair a dhéantar faoin bpríomhchatagóir iomaíochta ‘Inbhuanaitheacht – níos mó a dhéanamh le níos lú’ a bheith ábhartha don dámhachtain speisialta seo.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  cep@epa.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 EPA Circular Economy Award Entry Form Irish (Word)
2022 EPA Circular Economy Award Entry Form Irish (PDF)


Uimh. 16

Gradam Scoile Sábháil na Beacha

Duaischiste €5,000

Urraithe ag SuperValu

Is tionscnamh é Gradam Scoile Sábháil na Beacha de chuid SuperValu a spreagann scoileanna an méid atá curtha i bhfeidhm acu i dtionscadail Bithéagsúlachta ina scoil a roinnt. Tá SuperValu ag lorg Bunscoileanna i mbliana a léiríonn an méad suntasach atá déanta ag tionscadail a forbraíodh sa scoil i dtreo na bithéagsúlachta agus chun aon phleananna amach anseo a roinnt chun an topaic sin a bhreisiú sna seomraí ranga.

Roghnófar grúpa don bhabhta ceannais as gach ceann den cheithre réigiún agus gheobhaidh gach grúpa díobh sin €1,000. Gheobhaidh an buaiteoir foriomlán €1000 breise ansin.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.supervalu.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 SuperValu Save the Bees School Award Entry Form English (Word)


Uimh. 17

Gradam Pobail San Áireamh

SuperValu Agus AsIAm

Duaischiste €2,000

Urraithe le SuperValu agus AsIAm Tá an dámhachtain speisialta seo chun aitheantas a thabhairt do shamplaí de chuimsiú inbhuanaithe ag coistí Bailte Slachtmhara i dtreo phobal an uathachais.

Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo aitheantas a thabhairt don sár-obair a dhéanann coistí maidir le glacadh le pobal an uathachais agus é a áireamh. Tá SuperValu agus AsIAm ag obair i gcomhpháirtíocht chun pobail níos cuimsithí a chur chun cinn agus tá an dámhachtain seo chun aitheantas a thabhairt don obair chrua a dhéanann coistí atá ag déanamh athruithe chun uilechuimsitheacht phobal an uathachais a chur chun cinn agus a éascú.

Tá acmhainní agus faisnéis maidir le cleachtais a thacaíonn le huathachas ar fáil ar www.supervalu.ie  www.AsIAm.ie  agus www.ILoveClonakilty.ie

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.BailteSlachtmhara.ie , www.AsIAm.ie  nó www.supervalu.ie

Féach an Fhoirm Iontrála anseo 2022 SuperValu AsIAm Inclusive Communities Award Entry Form English (Word)