Gradaim Speisialta 2021

Ná déan dearmad d’fhoirm iarratais a íoslódáil chuig ár nGradam Speisialta Urraithe ag www.BailteSlachtmhara.ie nó ar shuíomh Gréasáin an urraitheora.

Eagraítear ár nGradamí Speisialta urraithe i gcomhthreo leis an bpríomhchomórtas agus tá sé mar aidhm acu luaíocht a thabhairt do thionscnaimh atá dírithe ar do phobal a fheabhsú. Tá iontráil oscailte do gach coiste Bailte Slachtmhara áil sna Dámhachtainí Speisialta agus ní bheidh tionchar ag neamhiontráil ar fheidhmíocht sa phríomhchomórtas.

Seol do chuid foirmeacha iarratais comhlánaithe ar fad chuig BailteSlachtmhara@drcd.gov.ie nó chuig an seoladh a thugann an t-urraitheoir.

Tá an-áthas orainn roinnt gradam nua a fhógairt do 2021. Tabhair cuairt ar www.BailteSlachtmhara.ie chun nuashonrú a fháil ar na gradaim speisialta seo. Má bhíonn aon deacrachtaí agat rochtain a fháil ar aon cheann de na foirmeacha iarratais ar dhámhachtainí speisialta, déan teagmháil le do thoil le haonad Bailte Slachtmhara chun cúnamh a fháil. Tá an-áthas orainn roinnt dámhachtainí nua a fhógairt do 2021. Tabhair cuairt ar www.Bailte Slachtmhara.ie chun nuashonrú a fháil ar na dámhachtainí speisialta seo. Má bhíonn aon deacrachtaí agat rochtain a fháil ar aon cheann de na foirmeacha iarratais ar dhámhachtainí speisialta, déan teagmháil le do thoil leis an aonad Bailte Slachtmhara chun cúnamh a fháil.

 

Nua don bliain 2021

GRADAM POBAIL COVID-19 – “FANACHT LE CHÉILE NUAIR A TÁIMID SCARTHA Ó CHÉILE”

DUAISCHISTE €5,000

Urraithe le SuperValu

Ó tháinig Covid-19 chun ár dtíre, b’éigean do phobail oiriúnú chun déileáil leis na dúshláin iomadúla a cuireadh i láthair le linn na paindéime. Le go leor de na saorálaithe ag cócaráil agus daoine eile nach raibh in ann teacht le chéile chun pleanáil don chomórtas nó chun obair thionscadail a dhéanamh, b’éigean do ghrúpaí Bailte Slachtmhara athléimneacht a thaispeáint agus teacht ar bhealaí nua chun an obair iontach atá déanta le blianta fada a choinneáil.

Maidir leis an dámhachtain seo, táimid ag iarraidh ar ghrúpaí a rá leis an moltóir na céimeanna a ghlac siad chun a bpobal a choinneáil, ceangailte, gafa agus is tábhachtaí ar fad, conas a choinnigh siad fócas agus dearfach. Cuirfidh an moltóir na pointí seo san áireamh don dámhachtain speisialta seo do 2021 agus don mharc foriomlán a thugtar do gach grúpa sa phríomhchomórtas. Seasfaidh gach grúpa a chomhlánaíonn an chuid seo chun marcanna a fháil sa chomórtas agus breithneofar iad freisin don “Dámhachtain Pobail Covid-19”.

Roghnófar grúpa iomaitheora as gach ceann de na ceithre réigiún, agus gheobhaidh gach grúpa iomaitheora € 1,000. Ansin gheobhaidh an buaiteoir foriomlán € 1,000 breise.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.supervalu.ie (Dáta Deiridh Dé hAoine, 2 Iúil 2021)

 

 

Is é Dé hAoine, 23 Iúil 2021 an dáta deiridh do na Dámhachtainí Speisialta eile go léir.

No. 1     GRADAM FEASACHTA BRUSCAIR AGENT BRITE

DUAISCHISTE €7,000

Urraithe le Trealamh Laghdaithe Dramhaíola PEL

Gintear agus diúscraítear méideanna móra dramhaíola nuair a bhíonn daoine ag siopadóireacht, ag taisteal, ag tabhairt cuairte ar áiteanna spéisiúla nó ag taisteal chuig a n-áit oibre agus uaidh. Is minic go mbíonn ábhar in-athchúrsáilte saibhir sa dramhaíl seo, mar shampla nuachtáin, irisí, buidéil agus cannaí. Is bealach é RotG ‘Athchúrsáil-ar-an-Téigh’ chun saoráidí athchúrsála os comhair an phobail a sholáthar le cur ar chumas daoine athchúrsáil a dhéanamh nuair a bhíonn siad as baile nó ag obair. Tá Trealamh Laghdaithe Dramhaíola PEL ag déanamh urraíochta ar Dhámhachtain Speisialta ‘Gníomhaire Brite Litter Awareness’ chun feasacht agus tairbhí RotG a mhúscailt don phobal áitiúil.

Is é aidhm na dámhachtana ‘Athchúrsáil-ar-an-Téigh’ a chur chun cinn agus an pobal a spreagadh chun cineálacha éagsúla bruscair a dheighilt agus iad i dtaisce i mbosca bruscair. Déanfaidh Trealamh Laghdaithe Dramhaíola PEL urraíocht ar chostais chíosa do cheithre aonad den PEL120 SolarStreetBin ™ sa suaitheantas ‘Agent Brite’ mar dhuais do bhuaiteoir an Ghradaim Speisialta ‘Feasacht Bruscair’ do 2021. Suiteálfar na boscaí bruscair sa bhaile a bhuaigh Éascóidh Trealamh Laghdaithe Dramhaíola sráidbhaile agus PEL ceardlanna sa phobal áitiúil (Scoileanna, eagraíochtaí pobail srl.) chun coincheap “RotG” a chur chun cinn agus an chaoi a dtacaíonn Agent Brite leis an gcoincheap.

Aighneacht i scríbhinn a bheidh san iarratas ag cur síos ar na buntáistí a bhfuil súil leo a fhaibhreofar as an nGradam Speisialta ‘Agent Brite Litter Awareness’ a bhuachan.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.pelmfg.com/agent-britelitter-awareness-award 

Tabhair faoi deara le do thoil: Is trí ríomhphost amháin a chuirtear isteach ar Ghradam Feasachta Bruscair Agent Brite 2021 .

Agent Brite Award Entry Form 2021

 

No. 2     GRADAM DAOINE ÓGA SNA BAILTE SLACHTMHARA

DUAISCHISTE €1,000

Urraithe leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Tá Gradam na nDaoine Óga dírithe ar an aoisghrúpa 16 go 24 a bhfuil baint ghníomhach acu le tionscadail agus tionscnaimh dá ngrúpa Bailte Slachtmhara áitiúil i rith na bliana. Níl sé oscailte do scoileanna iarratas a dhéanamh. Ba chóir iontrálacha a chur isteach ag úsáid foirm iontrála Ghradam na nDaoine Óga. Is féidir grianghraif a úsáid chun tacú le d’iontráil.

Ba cheart go léireodh iontrálacha faoin Dámhachtain Daoine Óga an chaoi a mbíonn baint ghníomhach ag coistí Bailte Slachtmhara le daoine óga san aoisghrúpa 16 go 24 agus iad ag cur ar bhonn leanúnach lena ngníomhaíochtaí áitiúla Bailte Slachtmhara, lena n-áirítear trína mballraíocht ar na Coistí nó trí rannpháirtíocht dhíreach leo. Ba cheart tionscnaimh a rinne an coiste chun rannpháirtíocht níos mó ón aoisghrúpa seo a spreagadh a áireamh freisin.

Bronnfar an dámhachtain ar Choiste Bailte Slachtmhara a bhfuil méadú tagtha ar rannpháirtíocht an aoisghrúpa 16 go 24 mar thoradh ar a dtionscnaimh, agus mar thoradh air sin beidh toradh dearfach don choiste Bailte Slachtmhara agus don phobal i gcoitinne agus ag taispeáint conas is féidir le daoine óga ról ceannaireachta gníomhach a bheith acu laistigh de a bpobal.

Young Person Award 2021 IRISH

 

No. 3     GRADAM SPRIOCANNA FORBARTHA INBHUANAITHE

DUAISCHISTE €6000

Urraithe leis An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Is é aidhm na dámhachtana seo feasacht náisiúnta ar na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a chur chun cinn,

(SDGanna) trí aitheantas a thabhairt don ionchur mór is féidir le pobail áitiúla a imirt chun cuidiú le hÉirinn a cuid a dhéanamh chun na SDGanna a bhaint amach go hiomlán faoi 2030. Is é cuspóir na dámhachtana seo feasacht a mhúscailt agus athrú iompraíochta a chur chun cinn ar leibhéal áitiúil agus pobail.

Bronnfar Sé Dhuais: € 2,000 ar an iontráil is fearr ó shráidbhaile / baile beag (catagóir A go D); € 2,000 don iontráil is fearr ó bhaile mór nó ionad uirbeach (Catagóir E go H): ceithre dhuais dara háit, dhá cheann ó gach ceann de na catagóirí thuas le duaiseanna de € 500 an ceann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  seol ríomhphost chuig SDGsIRL@DCCAE.gov.ie

SDG Award Form 2021

 

No. 4     GRADAM EACNAMAÍOCHTA CIORCLÁN EPA

DUAISCHISTE €2,000

Urraithe le The Environmental Protection Agency

Tá Gradam Geilleagar Ciorclach an EPA chun aitheantas a thabhairt do phobail a rinne gníomhaíochtaí a thacaíonn le geilleagar ciorclach. I ngeilleagar ciorclach cuirtear cosc ar dhramhaíl agus déantar táirgí a athúsáid nó a dheisiú lena n-athúsáid. Trí dhramhaíl a chosc agus tacú leis an ngeilleagar ciorclach is féidir linn an leas is fearr a bhaint as ár n-acmhainní agus an comhshaol a chosaint. Tá aon tionscnaimh chun úsáid nó tomhaltas acmhainní (ábhair, táirgí, uisce, fuinneamh) a laghdú, acmhainní / táirgí a roinnt, athúsáid, deisiú nó ath-mhonarú san áireamh; cibé acu ag an bpobal, teaghlaigh, gnólachtaí, scoileanna, le d’údarás áitiúil, nó eagraíochtaí eile. Féadfaidh obair a dhéantar faoin bpríomhchatagóir iomaíochta ‘Inbhuanaitheacht – níos mó a dhéanamh le níos lú’ a bheith ábhartha don dámhachtain speisialta seo.

Gheobhaidh an buaiteoir náisiúnta foriomlán duais € 1,000, agus 2 dhuais dara háit náisiúnta de € 500 an ceann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  https://localprevention.ie/tidy-towns/

EPA Circular Economy Award 2021 Irish Word

EPA Circular Economy Award 2021 Irish PDF

 

No. 5     GRADAM RIAI AGHIAIDH SIOPA

DUAISCHISTE €2,000

Tá an comórtas seo oscailte do chatagóirí an tSráidbhaile, na mBailte Beaga agus na mBailte Móra.

Urraithe leis an Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI)

Is Gradam Speisialta é Gradam Aghaidh Siopa RIAI, atá deartha chun feasacht a mhúscailt agus aghaidheanna siopaí maithe a chur chun cinn i mbailte agus sráidbhailte na hÉireann. Tá sé mar aidhm ag Gradam Comhoibrithe Aghaidh Siopa RIAI tacú le Coiste Bailte Slachtmhara ar mian leo treoirlínte a sholáthar maidir le héadain siopaí a dhearadh i gcomhthéacs stairiúil le cabhair ó Ailtire Cláraithe.

Tá aghaidheanna siopaí stairiúla dea-choimeádta agus aghaidheanna siopaí nua-aimseartha dea-dheartha chomh bailí céanna. Is éard atá sa dámhachtain coimisiún ailtireachta dar luach € 2,000 le haghaidh treoirlínte chun tacú le aghaidheanna siopaí i do cheantar. Beidh Tuarascáil léirithe mar thoradh ar an gcoimisiún, a chuirfear ar fáil go poiblí, agus cur i láthair don Choiste Bailte Slachtmhara áitiúil.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.riai.ie

RIAI Shopfront Award 2021

 

 

No. 6       GRADAM POBAIL SAN ÁIREAMH SUPERVALU AGUS ASIAM    

DUAISCHISTE €2,000

Urraithe le SuperValu agus AsIAm

Tá an dámhachtain speisialta seo chun aitheantas a thabhairt do shamplaí de chuimsiú inbhuanaithe ag coistí Bailte Slachtmhara i dtreo phobal an uathachais.

Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo aitheantas a thabhairt don sár-obair a dhéanann coistí maidir le glacadh le pobal an uathachais agus é a áireamh. Tá SuperValu agus AsIAm ag obair i gcomhpháirtíocht chun pobail níos cuimsithí a chur chun cinn agus tá an dámhachtain seo chun aitheantas a thabhairt don obair chrua a dhéanann coistí atá ag déanamh athruithe chun uilechuimsitheacht phobal an uathachais a chur chun cinn agus a éascú.

Ina n-iontráil, ní mór do phobail a thaispeáint conas a chuir siad cuimsiú phobal an uathachais chun cinn.

Bronnfar duais de € 2000 ar choiste Bailte Slachtmhara a léiríonn an bealach is fearr le cuimsiú phobal an uathachais trí thionscadail agus thionscnaimh a thacaíonn le huathachas.

Tá acmhainní agus faisnéis maidir le cleachtais a thacaíonn le huathachas ar fáil ar supervalu.ie, AsIAm.ie agus ILoveClonakilty.ie.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.AsIAm.ie www.supervalu.ie

SuperValu AsIAm Inclusive Communities Award 2021 Form

 

No. 7     GRADAM GUM LITTER TASKFORCE (GLT)

DUAISCHISTE €5,000

Urraithe le Gum Litter Taskforce (GLT)

Ba mhaith leis an GLT luach saothair a thabhairt do phobail atá ag cur tionscnamh feasachta comhshaoil i bhfeidhm chun deireadh a chur le bruscar guma coganta ina gceantar féin.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.gumlittertaskforce.ie

GLT Gum Litter Award 2021 Gaeilge

 

No. 8     AN DUALGAIS DÚSHLÁN BAILE RIAI

DUAISCHISTE €5,000

The award is open to all categories.

Urraithe leis an Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI)  

Tá Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) ag soláthar seirbhísí Ailtire Cláraithe chun oibriú le Coiste Bailte Slachtmhara áitiúil chun réiteach físiúil uirbeach a chruthú ar fhadhb i do bhaile. Is éard atá sa dámhachtain coimisiún ailtireachta.

Má bhíonn deacrachtaí ag do bhaile nó sráidbhaile, mar shampla le suíomhanna tréigthe, comharthaíocht, easpa spáis phoiblí, saincheisteanna tráchta nó páirceála, tabharfaidh an Gradam RIAI seo deis duit oibriú le hAiltire Cláraithe chun réiteach dearaidh uirbeach a fhorbairt a fhéadfaidh réiteach a fadhb agus feabhas a chur ar do bhaile nó sráidbhaile. Cuirtear oiliúint ar Ailtirí Cláraithe chun réitigh a fhorbairt agus a sheachadadh dár dtimpeallacht thógtha.

Cuirfidh an tAiltire Cláraithe coimisiúnaithe anailís ar fáil ar an bhfadhb mar a d’aithin an Coiste Bailte Slachtmhara áitiúil í i dtosach, chomh maith le coincheap a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt uirthi. Beidh Tuarascáil léirithe mar thoradh ar an gcoimisiún, a chuirfear ar fáil go poiblí agus cur i láthair don Choiste Bhailte Slachtmhara áitiúil.

Is Gradam Speisialta urraithe ag RIAI é seo chun dearadh maith uirbeach a chur chun cinn i mbailte agus sráidbhailte na hÉireann. Is éard atá sa dámhachtain coimisiún ailtireachta dar luach € 5,000.

D’fhonn iarratas a dhéanamh, scríobhfaidh an coiste áitiúil Bailte Slachtmhara mír ghearr ina n-aithneofar tréithe dearfacha an bhaile, chomh maith lena fhadhbanna (féach an fhoirm iarratais). Ba chóir grianghraif a thacú leis seo.
Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.riai.ie

RIAI Town Challenge 2021

 

No. 9       GRADAM OIDHREACHTA

DUAISCHISTE €1,000

Urraithe leis an Chomhairle Oidhreachta

Tá sé mar aidhm ag an Dámhachtain Oidhreachta, atá urraithe ag an gComhairle Oidhreachta, feasacht a chur chun cinn faoi thábhacht ár n-oidhreachta áitiúla agus conas is féidir léi cur le mothú áite agus muintearais.

Cuimsíonn an oidhreacht foirgnimh, séadchomharthaí agus bailiúcháin agus freisin ár dtírdhreacha, fiadhúlra dúchasach agus coillearnacha, muirdhreacha, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta, uiscebhealaí intíre, béaloideas agus ceardaíocht. Tugann an Gradam Oidhreachta aitheantas do phobail áitiúla a bhainistíonn agus a fheabhsaíonn gné den oidhreacht ina gceantar féin, agus a chuireann a luach chun cinn do lucht féachana níos leithne.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.heritagecouncil.ie

Heritage Award 2021 Irish

 

No. 10     GRADAM RIAI FUINNEOGA MAITH 

DUAISCHISTE €500

Tá an comórtas seo oscailte do chatagóirí an tSráidbhaile, na mBailte Beaga agus na mBailte Móra.

Urraithe leis an Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI)

Is Gradam Speisialta é Gradam Dea-Windows RIAI chun fuinneoga oiriúnacha a chur chun cinn i mbailte agus i sráidbhailte na hÉireann. Tá sráideanna bhailte agus shráidbhailte na hÉireann comhdhéanta d’fhoirgnimh stairiúla agus nua-aimseartha. Tá fuinneoga stairiúla dea-choimeádta agus fuinneoga nua-aimseartha dea-dheartha chomh bailí céanna.

Tá duais de € 500 ann don bhaile leis na fuinneoga is oiriúnaí mar seo a leanas:

  • Sampla de fhuinneog stairiúil coinnithe go maith i sráid uirbeach

Agus

  • Sampla d’fhuinneog mhaith nua-aimseartha nó oscailt lánghloinithe i sráid uirbeach.

D’fhonn iarratas a dhéanamh, comhlánóidh an coiste áitiúil Bailte Slachtmhara an fhoirm iontrála agus cuirfidh sé grianghraif isteach de dhá fhoirgneamh atá suite ar shráid agus a bhfuil fuinneoga oiriúnacha acu. Ba chóir go léireodh na grianghraif an foirgneamh agus na fuinneoga go soiléir.

Féadfaidh an coiste dámhachtana an dámhachtain a roinnt idir níos mó ná baile amháin de réir mar is cuí.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.riai.ie

RIAI Good Windows Award 2021

 

No. 11     GRADAM BAILTE SLACHTMHARA ‘NÁ FÁG AON RIAN’

DUAISCHISTE AG DUL GO €1,000

Urraithe le Leave No Trace Ireland

 

Anois agus é sa dara bliain, tugann Gradam Speisialta Leave No Trace Bailte Slachtmhara aitheantas do phobail as a n-iarrachtaí suntasacha an timpeallacht nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú agus freagracht a chur chun cinn faoin aer. Trí na pobail seo a aithint, féachann Leave No Trace Ireland le pobail eile a spreagadh chun bearta urghnácha a dhéanamh chun caitheamh aimsire freagrach lasmuigh a chosaint agus a chur chun cinn. Tá an dámhachtain oscailte d’aon ghrúpa pobail a léirigh meas ar a dtimpeallacht lasmuigh.

I measc samplaí de thionscnaimh tá:

  • Iarrachtaí chun aistriú chuig imeachtaí inbhuanaithe
  • Tionscadail / pleananna caomhnaithe dúlra
  • Úsáid na teicneolaíochta chun réiteach áitiúil a sholáthar ar fhadhb áineasa lasmuigh
  • Feabhsúcháin ar bhithéagsúlacht áitiúil
  • Tionscadal óige ag cur chun cinn na bPrionsabal Leave No Trace 7
  • Feachtais oideachais ag scaipeadh na teachtaireachta Leave No Trace. Ina measc seo tá bithéagsúlacht, bruscar nó rannpháirtíocht an phobail chun cúpla ceann a ainmniú
  • Feachtas freagrach as úinéireacht madraí
  • Limistéar nó gníomhaíocht áineasa lasmuigh nua a fhorbairt a spreagfaidh freagracht faoin aer

An Duais Leave No Trace Ireland ag tairiscint oiliúna oideachais ar luach € 1,000 don ghrúpa pobail a bhuaigh.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.leavenotraceireland.org/news

See Entry Form here

 

No. 12     GRADAM TIONSCADAL CRAINN
DUAISCHISTE €1,000

Urraithe leis an Chomhairle Crainn na hÉireann

Aithníonn Dámhachtain an Tionscadail Crann an tionchar ollmhór is féidir a bheith ag crainn atá suite i gceart i mbaile nó i sráidbhaile agus an tábhacht a bhaineann leis an gcrann ceart a bheith san áit cheart. Tá sé riachtanach go ndéantar machnamh cúramach ní amháin ar phlandáil ach ar bhainistíocht na gcrann thar a saolré. Tugann an dámhachtain luach saothair do Choiste Bailte Slachtmhara a léirigh na caighdeáin is airde maidir le socrúchán agus cothabháil crann.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.treecouncil.ie

Tree Project Award Form 2021 Irish Word
Tree Project Award Form 2021 Irish PDF

 

No. 13     GRADAM GNÍOMHAÍOCHT AERÁIDE AGUS CÁILÍOCHT AER
DUAISCHISTE €6,000

Urraithe leis An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Is é aidhm fhoriomlán na Dámhachtana um Ghníomhaíocht Aeráide agus Cáilíocht Aeir, urraithe ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, aitheantas a thabhairt don ionchur iontach is féidir le pobail áitiúla a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus ar cháilíocht an aeir. Is é aidhm na dámhachtana seo feasacht a mhúscailt agus athrú iompraíochta a chur chun cinn.

Bronnfar sé dhuais: € 2,000 ar an iontráil is fearr ó shráidbhaile / baile beag (Catagóir A go D); € 2,000 don iontráil is fearr ó bhaile mór nó ionad uirbeach (Catagóir E go H); trí dhuais dara háit de € 500 an ceann agus Gradam Óige speisialta de € 500.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ach ríomhphost a sheoladh climateawards@dccae.gov.ie

See Entry Form here

 

No. 14     CAN IT! 2021 – EVERY CAN COUNTS

DUAISCHISTE €1,500 & BRÚITEOIR CANNAÍ

Urraithe le Every Can Counts

Tugann Every Can Counts spreagadh agus cumhacht do dhaoine a gcuid cannaí dí a athchúrsáil agus difríocht mhór a dhéanamh. Tá sé mar aidhm againn 100% athchúrsáil a dhéanamh, agus teastaíonn uainn go mbeidh grúpaí Bailte Slachtmhara linn agus cabhrú lena chur i gcrích. Tugann an dámhachtain ‘Can It!’ Dúshlán do ghrúpaí an deoch a mhéadú pointí athchúrsála ar fud a mbaile. Trí ghnólachtaí agus ionaid a dteastaíonn boscaí bruscair athchúrsála breise uathu a aithint agus ordú a chur le Every Can Counts d’fhéadfá € 1,500 a bhuachan agus athchúrsáil do bhailte a mhéadú. Breithneofar na hiontrálaithe ar líon na bpointí athchúrsála cannaí agus ar éagsúlacht na láithreacha i ndáil leis an daonra. Is féidir le teachtaireacht na dí a scaipeadh athchúrsáil a dhéanamh agus clibeáil chugainn i d’iarrachtaí ar na meáin shóisialta agus d’fhéadfadh do ghrúpa brúiteoir cannaí a bhuachan.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar  www.everycancounts.ie

Can IT Entry Form 2021

 

No. 15     GRADAM AN UISCE AGUS AN POBAIL 

DUAISCHISTE €7,000

Urraithe le Iascaigh Intíre Éireann, Uiscebhealaí Éireann agus Clár Uiscí an Údaráis Áitiúil.

Tá sé mar aidhm ag Dámhachtain Speisialta Uiscí agus Pobail grúpaí pobail a spreagadh chun níos mó a bheith bainteach lena ndobharlaigh áitiúla trí chabhrú lena n-oidhreacht uisce nádúrtha áitiúil a chaomhnú, a chur chun cinn agus a úsáid go hiomlán.

Tá an dámhachtain oscailte d’aon ghrúpa pobail a léirigh meas ar a dtimpeallacht uisce agus ar a n-oidhreacht uisce trí shamplaí a thaispeáint de thionscnaimh a rinneadh le linn srianta Covid-19, agus ar aon dul leo.

(áirítear ar na samplaí: tacaíocht don bhithéagsúlacht agus don oidhreacht; slatiascaireacht a chur chun cinn; ardú feasachta; glantacháin; taitneamhachtaí a sholáthar nó a uasghrádú, srl.)

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.Bailte Slachtmhara.ie www.watersandcommunities.ie

See Entry Form here

 

No. 16     PLEAN P PAILNEOIR UILE-ÉIREANN – GRADAM PAILNEOIR AN ÚDARÁIS ÁITIÚIL

DUAISCHISTE €10,000

Urraithe le Oifigí Oidhreachta & Oifigí Bithéagsúlachta Údaráis Áitiúla ar fud na hÉireann, i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Sonraí Bithéagsúlachta Náisiúnta

Tá sé mar aidhm ag Dámhachtain Pailneoirí na nÚdarás Áitiúil grúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh chun gníomhartha a thacaíonn le pollinator a chur i bhfeidhm ina mbailte agus sráidbhailte mar chuid den chomórtas Bailte Slachtmhara. Tá beacha fiáine na hÉireann, atá ríthábhachtach do phailniú ár bplandaí, ár gcrann agus ár nglasraí, ag dul in olcas – tá sé seo toisc gur laghdaíomar go suntasach na ceantair inar féidir leo neadú agus an méid bia a sholáthraíonn ár dtír dóibh. Is í aidhm na dámhachtana an treocht seo a aisiompú trí ghrúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh chun bearta simplí a thacaíonn le pollinator a ghlacadh ina gceantar áitiúil. Tacaíonn Dámhachtain Pailneora na nÚdarás Áitiúil le Plean Pailneoirí Uile-Éireann agus tá sé urraithe ag Oifigí Oidhreachta agus Oifigí Bithéagsúlachta Údaráis Áitiúla ar fud na hÉireann.

Bronnfar duais de € 1,000 i ngach ceann de na ceithre réigiún sa chatagóir Sráidbhaile / Baile Beag agus i gcatagóir an Bhaile Mhóir / an Ionaid Uirbigh Mhóir. As na hocht mbabhta ceannais sin, gheobhaidh buaiteoir náisiúnta foriomlán amháin € 1,000 breise. Tá “Gradam Núíosach is Fearr” ann freisin le duaischiste de € 1,000.

Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar www.Bailte Slachtmhara.ie www.pollinators.ie

LA Pollinatory Award 2021 Entry Form Irish