2019 Gradaim Speisialta

Ná déan dearmad d’fhoirm iontrála a íoslódáil ó www.TidyTowns.ie chun iarratas a dhéanamh ar ár nGradam Speisialta Urraithe nó í a íoslódáil ó láithreán gréasáin an urraitheora.

Eagraítear na Gradaim Speisialta urraithe ag an am céanna leis an bpríomhchomórtas agus féachann le haitheantas a thabhairt do thionscnaimh atá dírithe ar an bpobal a fheabhsú. Is féidir le gach coiste Bailte Slachtmhara iarratas a dhéanamh chomh maith le daoine aonair nó grúpaí. Tá mionsonraí ar Ghradaim Speisialta agus conas iarratas a dhéanamh orthu le fáil ar an gcéad leathanach eile den leabhrán seo.

Is ar bhonn deonach amháin a dhéantar iarratas ar na Gradaim Speisialta agus ní bheidh aon tionchar aige ar an bpríomhchomórtas mura gcuirtear isteach orthu.

Seol bhur bhfoirmeacha iarratais comhlánaithe ar fad, le Iarratas ar na Gradaim Speisialta marcáilte go soiléir air chuig: Aonad na mBailte Slachtmhara, An Roinn Forbartha Pobail agus Tuaithe, Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26 E8N6.

Tá ríméad orainn roinnt urraitheoirí nua faoinár gcatagóir Gradaim Speisialta do 2019 a fhógairt. Féach ar www.tidytowns.ie chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na gradaim speisialta. Má bhíonn aon deacrachtaí agat teacht ar fhoirmeacha iarratais d’aon cheann de na gradaim speisialta, déan teagmháil le hAonad na mBailte Slachtmhara agus cuirfimid na foirmeacha cuí chugat ar an bpost lena gcomhlánú. Go n-éirí libh ar fad.

An Dáta Deiridh a nGlacfar le hIarratais: Mar a chéile le Comórtas na mBailte Slachtmhara, an 17 Bealtaine 2019

1.Gradam na bPobal Uilechuimsitheach SuperValu agus AsIAm

NUA I mBLIANA

Prize Fund €2,000

Sponsored by SuperValu and AsIAm

Urraithe ag SuperValu agus AsIAm

Is gradam speisialta é seo chun aitheantas a thabhairt d’eiseamláir ina ndéanann coistí Bailte Slachtmhara uilechuimsiú ar dhaoine sa phobal a bhfuil uathachas orthu.

Tugtar aitheantas leis an ngradam seo don obair a dhéanann coistí chun daoine sa phobal a bhfuil uathachas orthu a chuimsiú. Bíonn SuperValu agus AsIAm de shíor ag féachaint le pobail a dhéanamh níos uilechuimsithí agus tabharfaidh an gradam seo aitheantas don obair mhór a dhéanann coistí atá freisin ag iarraidh a bheith uilechuimsitheach.

Ní mór do choistí a léiriú san iontráil mar a chuir siad uilechuimsitheacht chun cinn i leith daoine sa phobal a bhfuil uathachas orthu.

Bronnfar duais €2,000 ar an gcoiste Bailte Slachtmharaa léireoidh go bhfuil daoine a bhfuil uathachas orthu á gcuimsiútrí thionscadail agus tionscnaimh atá fabhrach do dhaoine a bhfuil uathachas orthu

Tá eolas agus acmhainní maidir cleachtais atá báúil i leith daoine a bhfuil uathachas orthu le fáil ar  www.SuperValu.ie, www.AsIAm.ie, aguswww.ILoveClonakilty.ie.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.supervalu.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: Tidy Towns 2019 Inclusive Award

2. Gradam Ná Fág Aon Ní i do Dhiaidh

NUA I mBLIANA

Duaischiste: Traenáil de luach €1,000

Urraithe ag Leave No Trace Ireland

Tuigeann Leave No Trace Ireland go bhfuil grúpaí pobail ar fud na hÉireann ag cur obair mhór isteach chun éiteas “Ná Fág Aon Ní i do Dhiaidh” a chur chun cinn sa phobal chomh maith le freagracht nuair a bhítear i mbun caitheamh aimsire lasmuigh. Tá an eagraíocht neamhbhrabúis timpeallachta le haitheantas a thabhairt don obair seo tríd an nGradam “Ná Fág Aon Ní i do Dhiaidh a Sheoladh”.

Tá an gradam oscailte d’aon ghrúpa pobail a léiríonn meas ar an timpeallacht taobh amuigh agus a ghlac gníomh chun freagracht i mbun caitheamh aimsire taobh amuigh a chur chun cinn. Ba mhaith linn dá gcuirfeadh pobail ar an eolas muid faoi thionscnaimh ar thug siad fúthu idir Meitheamh 2018 agus Bealtaine 2019 (áirítear ar shamplaí: feachtais oideachais i bpobail bunaithe ar gan aon ní a fhágáil i do dhiaidh, úinéirí madraí a bheith freagrach, úsáid cupáin aonuaire a laghdú, freagracht i mbun rothaíochta, siúlóireachta nó feachtais uisce).

Chun tuilleadh sonraí a fháil féach www.leavenotraceireland.org/news

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: Leave No Trace Ireland New Tidy Towns Award 2019

3. An Gradam Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Cáilíochta Aeir

NUA I mBLIANA

Duaischiste: €6,000

Urraithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Is é an sprioc fhoriomlán atá ag an ‘nGradam Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Cáilíochta Aeir’ atá urraithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ná aitheantas a thabhairt don mhéid ollmhór is féidir le pobail áitiúla a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus ar cháilíocht an aeir. Is é is cuspóir leis an ngradam seo ná feasacht a ardú agus athrú ar iompraíocht a chur chun cinn.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar ár láithreán gréasáin www.dccae.gov.ie/tidytowns  nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Orla nó le Emmet ag climateawards@dccae.gov.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: DCCAE Climate Action and Air Quality Award 2019 English & Irish

4. Gradam Speisialta an RIAI – Cóiriú Cuí na bhFuinneog

NUA I mBLIANA

Duaischiste €1,500

Urraithe ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Is gradam speisialta nua é seo atá urraithe ag an RIAI chun cóiriú cuí na bhfuinneog i mbailte agus i sráidbhailte na hÉireann a chur chun cinn. Tá ailtireacht ó

thréimhsí éagsúla le feiceáil ar shráideanna bhailte agus shráidbhailte na hÉireann, idir fhoirgnimh stairiúla agus fhoirgnimh nua-aoiseacha. Ag brath ar an gcomhthéacs áitiúil, tá caomhnú ar chóiriú na bhfuinneog le himeacht ama, agus dea-dhearadh chóiriú na bhfuinneog nua-aoiseach araon bailí don ghradam seo, agus is dóigh go mbeadh an dá chur chuige sin de dhíth in aon timpeallacht uirbeach. Bronnfar duaischiste €1,500 ar an mbaile (an chéad 3 chatagóir agus sin amháin) a bhfuil cóiriú na bhfuinneog is cuí aige i gcomhthéacs sráide uirbí. Beidh grianghraf de na foirgnimh, ina mbeidh na foirgnimh ar fad ar an tsráid atá roghnaithe le feiceáil ann, mar chuid den iarratas. Is féidir leis an gcoiste bronnta an gradam a roinnt idir níos mó ná baile amháin de réir mar is cuí.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.riai.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: RIAI 2019 Appropriate Fenestration Special Award

5. Gradam do Chosc ar Dhramhaíl – An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Duaischiste €2,000

Urraithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhú Comhshaoil

Gradam é gradam Cosc ar Dhramhaíl an EPA chun aitheantas a thabhairt do phobail a thug faoi ghníomhaíochtaí chun dramhaíl a chosc agus a d’fhéach le hacmhainní a úsáid go héifeachtach. Áirítear ansin aon tionscnaimh i gcomhar leis an údarás áitiúil nó eagraíochtaí eile chun na nithe seo a leanas a laghdú: dramhaíl, úsáid uisce, úsáid fuinnimh nó úsáid ábhair; cibé ag an bpobal, lucht tí, gnóthaí, scoileanna. D’fhéadfadh obair a dhéantar faoin bpríomhchatagóir ‘Inmharthanacht – Mórán ar an mbeagán’ a bheith ábhartha don ghradam speisialta seo.

Bronnfar duais €1,000 ar an mbuaiteoir agus tá dhá dhuais dara háit ann de €500.

Chun tuilleadh sonraí a fháil lena n-airítear foirm iontrála téigh chuig www.localprevention.ie/tidy-towns

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: EPAWastePreventionAwardEntryForm-Irish

6. Gradam Scoile

Duaischiste €5,000

Urraithe ag SuperValu

Tionscnamh de chuid SuperValu é Gradam nua na Scoileanna a spreagann scoileanna i ngach pobal a bheith páirteach lena gcuid coistí agus a gcuid a dhéanamh i dtreo pobal níos fearr.

I mbliana tá SuperValu ag cuardach Bunscoil nó Iarbhunscoil a léireoidh gur chuir siad go suntasach le gníomhaíochtaí Bailte Slachtmhara ina gceantar féin, chun rannpháirtíocht níos mó ón óige a mhealladh i dtionscnaimh Bailte Slachtmhara.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.supervalu.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: TidyTowns 2019 School award application form

7. Gradam Speisialta do Dhúshlán Uirbeach Bhailte Slachtmhara RIAI

Duaischiste €5,000

Urraithe ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Tá sé mar aidhm leis an ngradam seo tuiscint a leathnú maidir leis an tábhacht a bhaineann le pleanáil agus dearadh maith uirbeach don tsochaí, don chomhshaol agus don gheilleagar. Is é an aidhm is mó atá leis teagmháil a dhéanamh le pobail áitiúla chun tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil i bhfoirm saineolas ailtireachta chun dul i ngleic le fadhbanna áitiúla sa timpeallacht thógtha.  Tá iarratas ar an ngradam oscailte do chatagóirí atá sna catagóirí a bhaineann le Baile nó Baile Beag (1,001 – 5,000), agus Baile Mór nó Ionad Uirbeach (5,001 – 15,000).

Is ionann an duais agus coimisiún ailtireachta de luach €5,000. Beidh an t-ailtire a choimisiúnófar ag obair in éineacht leis an gcoiste Bailte Slachtmhara áitiúil chun anailís maidir le fadhbanna an bhaile agus creat le dul i ngleic leo a chur ar fáil. Iarrfar san aighneacht ar an iarratasóir na tréithe faoi leith a bhaineann leis an réimse poiblí áitiúil a aithint, mar aon leis na fadhbanna áirithe a bhféadfadh ailtire cúnamh a thabhairt ina leith.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.riai.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: RIAI 2019 Town Challenge Application Form

8. An Gradam Uiscí agus Pobail

Duaischiste €7,000

Urraithe ag Iascach Intíre Éireann, Uiscebhealaí Éireann agus ag Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil

Féachann an Gradam Speisialta Pobal agus Uiscí 2019 le grúpaí pobail a spreagadh le bheith níos gníomhaí lena gcuid comhlachtaí uisce áitiúil trí chuidiú lena n-oidhreacht uisce nádúrtha a chaomhnú, a chur chun cinn agus a úsáid go hiomlán. Tá an gradam seo oscailte d’aon ghrúpa pobail a léirigh meas ar a dtimpeallacht uisce agus dá n-oidhreacht uisce trí shampla a léiriú de thionscnaimh ar tugadh fúthu idir Meitheamh 2018 agus Bealtaine 2019 (áirítear ar shamplaí: tacaíocht do bhithéagsúlacht agus oidhreacht; slatiascaireacht a chur chun cinn; feasacht a ardú; glantacháin; saoráidí a chur ar fáil nó a uasghrádú; srl).

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar www.watersandcommunities.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: 2019 Waters and Communities Special Award

9. Can It! 2019 – Comhaireann gach Canna

Duaischiste €1,500

Urraithe ag Every Can Counts

Féachann Comhaireann Gach Canna le hathchúrsáil ar channaí dí a dhéanamh níos éasca agus difear a dhéanamh. Féachtar leis an gcomhpháirtíocht idir lucht déantúsaíochta cannaí dí agus an tionscal athchúrsála tusa a spreagadh níos mó ábhair a athchúrsáil bíodh sin ag an obair, sa choláiste, ag féile nó fiú agus tú ag imeacht leat amuigh. Tá Comórtas  Can It! 2019 ag iarraidh ar ghrúpaí Bailte Slachtmhara cur leis an líon pointí athchúrsála do channaí dí atá ar fud an bhaile.  Déanfar moltóireacht ar na hiontrálaithe bunaithe ar líon na bpointí athchúrsála cannaí agus éagsúlacht na suíomhanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.everycancounts.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: CANIT! Competition 2019

 10. An Plean Pailneora Uile Éireann: Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil 2019

Duaischiste: €9,000

Urraithe ag na hOifigí Oidhreachta agus Oifigí Bithéagsúlachta na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Sonraí Bithéagsúlachta.

Féachann Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil le grúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh chun gníomhartha atá báúil do phailniú a chur i bhfeidhm ar fud bailte agus sráidbhailte mar chuid den chomórtas Bailte Slachtmhara. Tá beacha na hÉireann, ríthábhachtach do phailniú ár bplandaí, ár gcrainn agus ár nglasraí ach tá na beacha ag dul i léig. An chúis atá leis sin ná go bhfuil laghdú tubaisteach déanta ar na limistéir ar féidir le beacha a nead a dhéanamh agus ar an mbia a chuirtear ar fáil dóibh faoin tír. Is é aidhm an ghradaim ná athrú a chur air sin trí ghrúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh bearta simplí a ghlacadh mar bhláthanna fiáine a fhágáil ag fás ar thaobh bóithre agus colbhaí páirceanna, rud a laghdaíonn an úsáid a bhaintear as lotnaidicídí agus/nó úsáid a bhaint as plandaí i bpáirceanna agus gairdíní atá níos fabhraí do phailniú.

Tá dhá chatagóir gradaim ann:

  • Sráidbhaile nó Baile Beag
  • Baile Mór nó Ionad Uirbeach

Bronnfar duais €1,000 ar cheithre bhuaiteoir Réigiúnach sa dá chatagóir. De na hocht mbuaiteoir réigiúnacha sin, bronnfar €1,000 breise ar an mbuaiteoir náisiúnta foriomlán. Bronnfar gradam i ngach catagóir, faoi réir ag caighdeáin shásúla a bhaint amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar www.pollinators.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: LA Pollinator Award Application 2019 Irish

11. An Gradam Oidhreachta – An Chomhairle Oidhreachta

Urraithe ag an gComhairle Oidhreachta

Féachtar leis an nGradam Oidhreachta, atá urraithe ag an gComhairle Oidhreachta, feasacht níos mó ar an luach a bhaineann leis an oidhreacht maidir le comhtháthú sóisialta, folláine agus forbairt eacnamaíoch inmharthana a chur chun cinn.

Is mó na foirgnimh, séadchomharthaí agus ábhar músaeim atá i gceist le hoidhreacht a tháinig anuas ó ghlún go glún ach tírdhreacha saintréitheacha, fiadhúlra agus coillearnacha dúchasacha, muirdhreacha, geolaíocht, garraithe agus páirceanna oidhreachta, uiscebhealaí intíre, béaloideas agus ceirdeanna. Féachann an Chomhairle Oidhreachta le haitheantas a thabhairt do na daoine a oibríonn ag an leibhéal áitiúil chun leasa gné ar leith den oidhreacht agus chun an luach a bhaineann léi a chur chun cinn i measc lucht spéise níos leithne.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.heritagecouncil.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: Hertiage Application form Irish

12. Gradam Thionscadal na gCrann Comhairle Crann na hÉireann

Duaischiste €1,000

Urraithe ag Comhairle Crann na Éireann

Tugann Gradam Thionscnamh na gCrann aitheantas don tionchar ollmhór a bhíonn ag crainn atá sa suíomh ceart i mbaile nó sráidbhaile agus an tábhacht atá leis an gcrann ceart a bheith san áit cheart. Tá sé tábhachtach go smaoineofaí go cúramach, ní hamháin ar an gcur, ach freisin ar bhainistiú na gcrann le linn a saolré.

Bronntar an gradam ar an gCoiste Bailte Slachtmhara a léireoidh na caighdeáin is airde i dtaobh suíomh na gcrann agus cothabháil crann.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.treecouncil.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: Tree Project Entry Form 2019 IRISH

13. Comórtas an Tascfhórsa ar Bhruscar Guma Coganta (GLT)

Duaischiste €5,000

Urraithe ag an Tascfhórsa ar Bhruscar Guma Coganta (GLT)

Is mian leis an GLT luach saothair a thabhairt do phobail atá ag cur tionscnaimh feasachta comhshaoil i bhfeidhm le deireadh a chur le bruscar guma coganta ina gceantar.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar www.gumlittertaskforce.ie/tidy-towns-awards

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: 2019GumLitterTaskforce as Gaeilge.doc

14. Gradam na Forbartha Inmharthana

Duaischiste €5,000

Urraithe ag an Tascfhórsa ar Bhruscar Guma Coganta (GLT)

Urraithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Is ionann forbairt inmharthana is pobal uilechuimsitheach a bhfuil meas aige ar gach gné den phobal, ar bhithéagsúlacht, ar éagsúlacht shóisialta agus thar aon ní eile ár n-éagsúlacht féin.

Táimid ag iarraidh ort bealach nua siúil a dhéanamh nó cur le ceann atá cheana i do phobal. An sprioc atá leis an tionscadal seo áit a dhéanamh a mbeidh daoine in ann teacht le chéile agus beagán aclaíochta a dhéanamh.   In áit a theastódh a athghiniúint is fearr an bealach siúil a dhéanamh ann.

Ba chóir an chuid nua den bhealach siúil a bheith ar a laghad 300 méadar ar fhad agus ábhar spéise a bheith feadh an bhealaigh chomh maith le háit suite gach 150 méadar. Iarraimid ort an bealach a phleanáil, mapa a dhéanamh, lucht siúlóide a spreagadh le nithe tarraingteacha agus áit le do scíth a ligean a bheith ar fáil.  Ba chóir go mbeadh suíomh na láithreacha suí a bheith sa chaoi is go bhféadfadh daoine de gach aois agus de gach leibhéal aclaíochta a bheith páirteach.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar  www.dccae.gov.ie

Féadtar an Fhoirm Iarratais a fháil anseo: