On-line Archive

Gradaim Speisialta

Gradaim Speisialta

Ná déan dearmad d’Fhoirm Iontrála a íoslódáil maidir lenár nGradaim Speisialta Urraithe ag www.TidyTowns.ie:

 

Tá €47,000 le buachan do do phobal

 

Eagraítear ár nGradaim Speisialta Urraithe ag an am céanna lenár bpríomhchomórtas agus é mar fheidhm leo luach saothair a thabhairt do thionscnaimh chun feabhas a chur ar do phobal.  Is féidir le gach coiste Bailte Slachtmhara chomh maith le daoine aonair nó grúpaí eile ar suim leo sin a dhéanamh cur isteach ar an gcomórtas seo.

 

I mbliana chun an méid páipéir a úsáidtear a laghdú táimid ag soláthar gach foirm iarratais lena n-íoslódáil ag www.TidyTowns.ie nó ar láithreán gréasáin na nUrraitheoirí. Is de rogha na ndaoine/ngrúpaí féin cur isteach ar na Gradaim Speisialta agus ní chuirfear isteach ar mar a éireoidh leat sa phríomhchomórtas mura ndéanfar iarratas orthu.  Seol ar ais na foirmeacha iarratais chomhlánaithe le do thoil chuig Aonad na mBailte Slachtmhara, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo faoi Aoine an 20 Bealtaine 2016.

 

 

 

Nua i mbliana  

Bímis ag Crónán

Tá sé i gceist le Dámhachtain na bPailneoirí grúpaí BailteSlachtmhara a spreagadh chun bearta a thacaíonn le pailneoirí a chur i bhfeidhm ina mbailte agus ina sráidbhailte mar chuid de chomórtas na mBailte Slachtmhara.  Tá meath ag teacht ar bheacha in Éirinn, beacha atá riachtanach chun ár bplandaí, ár gcrainn agus ár nglasraí a phailniú.  Tá an meath seo ag teacht orthu toisc go bhfuilimid tar éis na limistéir inar féidir leo neadú agus an méid bia atá ann lena mbeathú faoin dtuath a laghdú go mór.  Tá sé mar aidhm leis an dámhachtain an claonadh seo a iompú thart trí spreagadh a thabhairt do ghrúpaí BailteSlachtmhara bearta simplí atá fabhrach do phailneoirí a chur i bhfeidhm ina gceantar áitiúil féin.  Tacaíonn Dámhachtain na bPailneoirí an Údaráis Áitiúil le Plean Pailneoirí Uile Éireann 2015-2020 le hurraíocht ó Oifigí Oidhreachta & Oifigí Bithéagsúlachta na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann. 

Má tá breis eolais uait féach “link”  nó www.biodiversityireland.ie

 

 

Féachann an Gradam Aer Glan pobail a spreagadh feasacht a ardú maidir leis an tábhacht atá le haer glan don duine agus don timpeallacht. Beidh an gradam dírithe go háirithe ar thionscadail a ardóidh feasacht maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag roghanna a dhéantar go háitiúil, an rogha i dtaobh breosla téimh tí mar shampla, ar an aer a análaimid inár mbailte agus sráidbhailte. Bronnfar duais €2,000 ar an mbuaiteoir agus tá dhá dhuais dara háit ann de €500.

 

Chun tuilleadh sonraí a fháil lena n-airítear foirm iarratais téigh chuig www.environ.ie“link”

 

 

Is é aidhm Ghradam Meas ar Uisce ó Uisce Éireann ná spreagadh a thabhairt do phobail cur lena bhfeasacht maidir le gach gné de bhainistiú inbhuanaithe uisce.  D'fhéadfaí a chur san áireamh ansin feachtais feasachta pobail maidir le caomhnú uisce nó díriú ar chur le feasacht an phobail maidir le foinsí uisce áitiúla agus conas iad a chosaint.  Déanfar leis naisc a athchruthú idir an pobal agus gcuid uisce agus an áit as a dtagann sé agus cúiteofar na pobail trí aitheantas a thabhairt don tionchar dearfach a bhíonn ag gníomhaíochtaí na mBailte Slachtmhara ar an gcomhshaol agus ar sholáthar inbhuanaithe uisce don phobal.

 

 Má tá breis eolais uait féach “link”www.water.ie

 

 

Is tionscnamh nua de chuid na mBailte Slachtmhara SuperValu é an Gradam Speisialta don Óige a bhfuil mar aidhm leis an méid a chuireann daoine óga le gníomhaíochtaí na mBailte Slachtmhara a cheiliúradh agus tuilleadh rannpháirtíochta le grúpaí Bailte Slachtmhara a spreagadh i measc daoine óga.  Is do dhaoine óga faoi 18 mbliana d'aois atá an gradam.  Bronnfar gradaim ag leibhéal réigiúnach agus náisiúnta le haghaidh tionscadail a mbíonn baint mhór ag daoine óga leo, iad ag obair le chéile lena ngrúpa Bailte Slachtmhara áitiúil chun leasa a bpobail áitiúil.

 

Má tá breis eolais uait féach “link”www.supervalu.ie

 

 

Is é móraidhm Gradam Athrú Aeráide na mBailte Slachtmhara ná an t-ionchur dearfach atá de chumas ag pobail áitiúla a bheith acu ar dhúshlán na hathrú aeráide trína ngníomhaíochtaí bailte slachtmhara a aithint. Is é céad aidhm na duaise ná feasacht ar an t-athrú aeráide a ardú i measc pobail na tire. Is é dara aidhm na duaise, aidhm atá níos tábhachtaí, ná athrú iompraíochta a chur chun cinn trí phobail a spreagadh tionscnaimh a chur i bhfeidhm a cuirfidh a bpobal féin ar chosán i dtreo todhchaí ísealcharbóin atá seasmhach ó thaobh na aeráide de. Tá suim againn cloisteáil faoi thionscnaimh atá i bhfeidhm ag do phobal chun feasacht ar an t-athrú aeráide a chur chun cinn agus chun tionchar a bheith acu ar athrú iomparíochta i dtreo cleachtais atá níos inbhuanaithe. 

 

Má tá breis eolais uait féach “link”http://www.environ.ie

 

 

 

Ba mhaith leis an gComórtas an Tascfhórsa ar an mBruscar Guma Coganta luach saothair a thabhairt do phobail ar thionscnaimh feasachta comhshaoil a  chur i bhfeidhm  chun deireadh a chur le bruscar guma coganta ina gceantair. 

 

Chun foirm iarratais a fháil, logáil isteach ar: www.gumlittertaskforce.iewww.TidyTowns.ie

 

 

Gradam Éagsúlachta

Gradam speisialta chun aitheantas a thabhairt don bhealach a gcuimsítear an pobal ar fad, daoine ó ghlúnta. Aitheantas atá sa ghradam ar na buntáistí atá ann don phobal glacadh le fonn le héagsúlacht agus le daoine de gach glúin.  Aithnítear gnéithe idirghlúine agus idirchultúir do choiste.  Ní neart go cur le chéile chun áit a bhunú a bhfuil fáilte roimh chách, ina spreagtar cách a bheith páirteach agus a bhfuil gach duine sa bhaile ann. 

 

Má tá breis eolais uait féach “link”www.supervalu.ie

 

Gradam atá i nGradam Speisialta do Chosc ar Dhramhaíl – An Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil chun aitheantas a thabhairt do phobail a ghníomhaíonn chun dramhaíl a chosc agus acmhainní a úsáid go héifeachtach.  Glacfar san áireamh aon tionscnamh chun na nithe seo a leanas a laghdú: dramhaíl, úsáid uisce, úsáid fuinnimh, nó úsáid ábhair; cibé an é an pobal, líonta tí, gnólachtaí, scoileanna a dhéanann sin nó i gcomhar leis an údarás áitiúil nó eagraíochtaí eile. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil chomh maith leis an bhfoirm iontrála féach Linkwww.localprevention.ie

 

 

 

Bunaíodh Alupro Ireland (Eagraíocht Athchúrsála Pacáistithe Alúmanaim) i 2007, chun cabhrú le feasacht a spreagadh agus chun spéis an phobail a dhíriú ar phacáistiú alúmanaim a athchúrsáil agus an buntáiste dár n-acmhainní nádúrtha a bhaineann le pacáistiú alúmanaim a athchúrsáil. Tá ag éirí go maith le Can It! mar chomhpháirtíocht idir Alupro Ireland agus Aonad na mBailte Slachtmhara agus chonacthas torthaí iontacha ó na scoileanna agus na grúpaí pobail ar fud na hÉireann a ghlac páirt ann agus a d’oibrigh go crua chun saothair ealaíne cruthaitheacha a dhéanamh as cannaí agus scragall alúmanaim. Fuaireamar iliomad tionscnamh ós na scoileanna, ó chomharthaí don bhanc tabhartha, go muilinn ghaoithe, go dragúin, is siorcanna a alpann suas gach uile saghas pacáistiú. Táimid ag tnú le healaín is smaointe le de shamhlaíocht arís don bhliain 2016.

 

Le tuilleadh mionsonraí a fháil, féach Link www.aluproireland.ie

 

 

Tugann an Gradam d’Fhorbairt Inbhuanaithe aitheantas do phobail a chuireann prionsabail na Forbartha Inbhuanaithe i bhfeidhm agus don tslí a dtéann an fhorbairt sin chun tairbhe an phobail níos leithne. An 25ú Meán Fómhair 2015, ghlac na Náisiúin Aontaithe le 17 mórsprioc chun deireadh a chur le bochtaineacht, an domhan a chosaint, agus cinntiú go mbeidh forás ar chách mar chuid de chlár nua forbartha inbhuanaithe. Tá fo-spriocanna sonraithe ag baint le gach mórsprioc atá le baint amach sna 15 bliain atá le teacht.  Chun na spriocanna a bhaint amach ní mór do chách a gcuid féin a dhéanamh: rialtais, an earnáil phríobháideach agus gnáthshaoránaigh  Tá neart smaointe ar leathanach idirlín na NA "Take Action” ag http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ chun tusa a chur ag smaoineamh ort féin.

 

Le tuilleadh mionsonraí a fháil, féach “link”  nó www.environ.ie

 

 

Féachann Gradam Cur Chinn Cinn na hOidhreachta le feasacht níos fearr a chur chun cinn maidir leis an méid a chuireann oidhreacht lenár gcaighdeán saoil agus le forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe. Féachann an Chomhairle Oidhreachta go háirithe le haitheantas a thabhairt do thionscadail a théann chun tairbhe na hoidhreachta, a mbíonn baint ag an bpobal leo agus a spreagann daoine.

 

Le tuilleadh mionsonraí a fháil, féach http://www.heritagecouncil.ie/about-us/tidytowns-heritage-award/

 

 

Tugann Gradam Thionscadal na gCrann aitheantas don tionchar ollmhór a bhíonn ag crainn atá lonnaithe i gceart i mbaile nó i sráidbhaile agus don tábhacht a bhaineann leis an gcrann ceart a bheith san áit cheart. Tá sé den ríthábhacht go ndéanfaí machnamh cúramach faoi chrainn a chur agus faoi iad a bhainistiú i gcaitheamh a saoil. Tugann an gradam luach saothair don Choiste Bailte Slachtmhara a bhfuil na caighdeáin is airde léirithe aige ó thaobh crainn a shuiteáil agus a chothabháil. 

 

Le tuilleadh mionsonraí a fháil, féach Link nó féach www.treecouncil.ie

 

 

 

Is ar bhonn deonach go hiomlán a chuirtear isteach ar na Gradaim Speisialta ach mura gcuireann tú isteach orthu ní bheidh aon tionchar aige sin ar mar a éireoidh leat i bpríomh-chomórtas Bailte Slachtmhara SuperValu.   Dáta Deiridh:  20ú Bealtaine 2016.